CHINESE   ENGLISH   Русский  
沈阳农业大学英文网站
Program
Chinese Language Program
Undergraduate Program English Medium
Master's Program
Doctoral Program
 
Scholarship
Liaoning Provincial Government Scholarship
SYAU Outstanding Scholarship for International Students
SYAU Freshman Scholarship for International Students
 
Master's Program
College of Biological Science and Technology
MAJOR CODE, NAME AND RECEARCH FILEDS
SUPERVISOR
CONTACT
Majors
Supervisor
Email
Molecular Biology
Genetics and Molecular Ecology
Genetic engineering and biological pharmacy
Invasion biology
Cell Development and
Cell Engineering
Cell Engineering and Genetic Engineering
Molecular Pathology
Molecular Biology
Genetics and Molecular Biology
Lv Shuxia
Ruan Yanye
Zhang Ning
Zhang Chunyu
Chen Shuisen
Fan Haiyan
Lin Feng
Guo Zhifu
Fan Jinjuan
Wang Xianling
Kong Deliang
Liu Xian
Liu Yanqun
Li Cong
Lin Jingwei
Luo Shihong
Ma Hui
Chen Hongman
Liu Chen
Cui Zhenhai
Yu Xiaodan
Liu Zhixiang
Zhong Ming
Wang Hui
Li Haoge
Feng Xue

Zhang Ao
About SYAU
Introduction to SYAU
SYAU Majors and Programs
Campus at A Glance
Admission
Application Procedure
Scholarship
Tuition & Fees
Academics
College
Faculty
Key Disciplines
Research
Program
Chinese Language Program
Undergraduate Program English Medium
Master's Program
Doctoral Program
Contact
Apply now
Employment

Copyright © Shenyang Agricultural University